دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : کریم   لیل نهاری

پست الکترونیکی : k.leilnahari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیومکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیرگروه تخصصی بیومکانیک ( کارشناسی)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/06/01

کریم لیل  نهاری

کریم لیل نهاری

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^